Styrelse och revisorer

Styrelse

Magnus von Knorring, ekon.mag., ordförande 
Tom Lehto, ekon.mag.
Kaj-Kristian Eskelin, vicehäradshövding 
Peter Buch Lund, tekn.lic. 
Markus Larsson, ekon.mag., verkställande direktör
Patrik Tigerschiöld, M.Sc. (Econ)

Revisorer

Anders Svennas, CGR
Robert Söderlund, CGR
 

 

 

 

 

Revisorssuppleanter

Ernst & Young Oy 

Bolagets aktiekapital är 227 640,00 euro

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Helsingfors filial

Övervakande myndighet

Finansinspektionen i Finland

 

 

 

 

Våra fonder